Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Unit 16: Where's the post office? - Vocabulary & Pronunciation

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV07
  Đăng lúc: 18/5/19 lúc 10:04
  I. Vocabulary  English

  Kind


  Vietnamese

  place

  noun

  /pleɪs/

  địa điểm

  post office

  noun

  /ˈpoʊst ˌɑː.fɪs/

  bưu điện

  bus stop

  noun

  /ˈbʌs ˌstɑːp/

  trạm xe bus

  pharmacy

  noun

  /ˈfɑːr.mə.si/

  hiệu thuốc

  cinema

  noun

  /ˈsɪn.ə.mə/

  rạp chiếu phim

  museum

  noun

  /mjuːˈziː.əm/

  bảo tàng

  park

  noun

  /pɑːrk/

  công viên

  zoo

  noun

  /zuː/

  sở thú

  theatre

  noun

  /ˈθiː.ə.t̬ɚ/

  rạp hát

  restaurant

  noun

  /ˈres.tə.rɑːnt/

  nhà hàng

  supermarket

  noun

  /ˈsuː.pɚˌmɑːr.kɪt/

  siêu thị

  next to

  preposition

  /nekst tuː/

  bên cạnh

  behind

  preposition

  /bɪˈhaɪnd/

  đằng sau

  in front of

  preposition

  /ɪn frʌntəv/

  ở phía trước

  opposite

  adjective

  /ˈɑː.pə.zɪt/

  đối diện

  between

  preposition

  /bɪˈtwiːn/

  ở giữa

  on the corner

  preposition

  /ɑːn ðə ˈkɔːr.nɚ/

  ở góc

  go straight

  verb

  /ɡoʊstreɪt/

  đi thẳng

  ahead

  adverb

  /əˈhed/

  về phía trước

  turn left

  verb

  /tɝːn left/

  rẽ trái

  turn right

  verb

  /tɝːnraɪt/

  rẽ phải

  at the end

  preposition

  /æt ðiː end/

  ở cuối cùng

  near

  preposition

  /nɪr/

  ở gần

  take a coach

  verb

  /teɪk ə koʊtʃ/

  đón xe ô tô khách

  take a boat

  verb

  /teɪk ə boʊt/

  đi tàu

  go by plane

  verb

  /ɡoʊ baɪ pleɪn/

  đi bằng máy bay

  giving directions

  verb

  /ˈɡɪvɪŋ daɪˈrek.ʃən/

  chỉ đường

  fence

  noun

  /fens/

  hàng rào


  II. Phonics