Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Unit 15: What would you like to be in the future? - Vocabulary & Pronunciation

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV07
  Đăng lúc: 17/5/19 lúc 23:10
  I. Vocabulary
  English

  Kind

  Pronunciation

  Vietnamese

  future

  noun

  /ˈfjuː.tʃɚ/

  tương lai

  pilot

  noun

  /ˈpaɪ.lət/

  phi công

  doctor

  noun

  /ˈdɑːk.tɚ/

  bác sĩ

  teacher

  noun

  /ˈtiː.tʃɚ/

  giáo viên

  architect

  noun

  /ˈɑːr.kə.tekt/

  kiến trúc sư

  engineer

  noun

  /ˌen.dʒɪˈnɪr/

  kĩ sư

  writer

  noun

  /ˈraɪ.t̬ɚ/

  nhà văn

  accountant

  noun

  /əˈkaʊn.t̬ənt/

  nhân viên kế toán

  business person =
  businessman

  noun

  /ˈbɪz.nɪsˈpɝː.sən/
  /ˈbɪz.nɪs.mən/

  doanh nhân

  nurse

  noun

  /nɝːs/

  y tá

  artist

  noun

  /ˈɑːr.t̬ɪst/

  họa sĩ

  musician

  noun

  /mjuːˈzɪʃ.ən/

  nhạc công

  singer

  noun

  /ˈsɪŋ.ɚ/

  ca sĩ

  farmer

  noun

  /ˈfɑːr.mɚ/

  nông dân

  dancer

  noun

  /ˈdæn.sɚ/

  vũ công

  fly

  verb

  /flaɪ/

  bay

  of course

  /əv kɔːrs/

  dĩ nhiên

  scared

  adjective

  /skerd/

  sợ hãi

  leave

  verb

  /liːv/

  rời bỏ, rời

  grow up

  phrasal verb

  /ɡroʊ ʌp/

  trưởng thành

  look after

  phrasal verb

  /lʊk ˈæf.tɚ/

  chăm sóc

  patient

  noun

  /ˈpeɪ.ʃənt/

  bệnh nhân

  design

  verb

  /dɪˈzaɪn/

  thiết kế

  building

  noun

  /ˈbɪl.dɪŋ/

  tòa nhà

  comic story

  noun

  /ˈkɑː.mɪk ˈstɔːr.i/

  truyện tranh

  farm

  noun

  /fɑːrm/

  trang trại

  countryside

  noun

  /ˈkʌn.tri.saɪd/

  vùng quê

  space

  noun

  /speɪs/

  không gian

  spaceship

  noun

  /ˈspeɪs.ʃɪp/

  phi thuyền

  astronaut

  noun

  /ˈæs.trə.nɑːt/

  phi hành gia

  planet

  noun

  /ˈplæn.ɪt/

  hành tinh

  important

  adjective

  /ɪmˈpɔːr.tənt/

  quan trọng

  dream

  noun

  /driːm/

  mơ ước

  true

  adjective

  /truː/

  thực sự

  job

  noun

  /dʒɑːb/

  công việc


  II. Phonics