Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Unit 1: My new school - Vocabulary

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV07
  Đăng lúc: 19/5/19

  English
  Kind
  Vietnamese
  art noun/ɑːrt/nghệ thuật
  boarding school noun/ˈbɔːr.dɪŋ ˌskuːl/trường nội trú
  surroundverb/səˈraʊnd/bao quanh
  smartadjective/smɑːrt/bảnh bao, sáng sủa, thông minh
  shareverb, noun/ʃer/chia sẻ
  rememberverb/rɪˈmem.bɚ/nhớ, ghi nhớ
  poemnoun/ˈpoʊ.əm/bài thơ
  pocket money noun/ˈpɑː.kɪt ˌmʌn.i/tiền túi, tiền tiêu vặt
  overseasnoun, adjective/ˌoʊ.vɚˈsiːz/(ở) nước ngoài
  knockverb/nɑːk/gõ (cửa)
  interviewverb, noun/ˈɪn.t̬ɚ.vjuː/phỏng vấn
  international adjective/ˌɪn.t̬ɚˈnæʃ.ən.əl/quốc tế
  helpnoun, verb/help/giúp đỡ, trợ giúp
  excited adjective/ɪkˈsaɪtɪd/phấn chấn, phấn khích
  creativeadjective/kriˈeɪ.t̬ɪv/sáng tạo
  activity noun/ækˈtɪv.ə.t̬i/hoạt động
  textbook noun/ˈtekst.bʊk/sách giáo khoa
  ruler noun/ˈruː.lɚ/thước
  bicycle = bikenoun/ˈbaɪ.sə.kəl/xe đạp
  notebooknoun/ˈnoʊt.bʊk/vở
  pencil case noun/ˈpen.səl ˌkeɪs/hộp bút
  calculatornoun/ˈkæl.kjə.leɪ.t̬ɚ/máy tính
  rubber noun/ˈrʌb.ɚ/cục tẩy
  school bagnoun/ˈskuːl.bæɡ/cặp đi học
  compass noun/ˈkʌm.pəs/com-pa
  pencil sharpener noun/ˈpen.səl ˌʃɑːr.pən.ɚ/đồ chuốt bút chì
  swimming pool noun/ˈswɪm.ɪŋ ˌpuːl/hồ bơi
  judo noun/ˈdʒuː.doʊ/môn võ judo
  greenhousenoun/ˈɡriːn.haʊs/nhà kính
  equipmentnoun/ɪˈkwɪp.mənt/thiết bị
  classmatenoun/ˈklæs.meɪt/bạn học
  borrowverb/ˈbɑːr.oʊ/vượn, vay
  break timenoun/breɪk taɪm/giờ giải lao, giờ ra chơi
  gymnoun/dʒɪm/phòng luyện tập thể dục
  healthyadjective/ˈhel.θi/khỏe mạnh, có lợi cho sức khỏe
  historynoun/ˈhɪs.t̬ɚ.i/môn Lịch sử, lịch sử
  kindergartennoun/ˈkɪn.dɚˌɡɑːr.tən/lớp mẫu giáo, vườn trẻ, nhà trẻ
  neighbourhoodnoun/ˈneɪ·bərˌhʊd/hàng xóm, vùng lân cận
  physicsnoun/ˈfɪz.ɪks/môn Vật Lý
  playgroundnoun/ˈpleɪ.ɡraʊnd/sân chơi (ở trường)
  quietadjective/ˈkwaɪ.ət/yên lặng, yên tĩnh, êm ả
  rideverb/raɪd/đi (xe), cưỡi (ngựa,…)
  sciencenoun/ˈsaɪ.əns/khoa học, môn Khoa học
  uniformnoun/ˈjuː.nə.fɔːrm/đồng phục
   
  Chỉnh sửa cuối: 19/5/19