Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Unit 1: My New School - Pronunciation - How to pronounce /ʌ/ & /əʊ/

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV07
  Đăng lúc: 19/5/19
  I. How to pronounce /ʌ/ (Cách phát âm âm /ʌ/)
  1. Cách phát âm
  /ʌ/:
  monkey
  /ʌ/ là một nguyên âm ngắn thư giãn, khi phát âm, hơi mở rộng miệng và đặt lưỡi ở giữa miệng.

  2. Các ví dụ
  * Các từ ví dụ:
  - funny /ˈfʌn.i/ (vui nhộn, hài hước)
  - cousin /ˈkʌz.ən/ (anh/ chị/ em họ)
  - monkey /ˈmʌŋ.ki/ (con khỉ)
  * Các cụm từ ví dụ:
  - younger cousin /ˈjʌŋɡə(r) ˈkʌz.ən/ (em họ)
  - some funny monkeys /sʌm ˈfʌn.i ˈmʌŋ.kiz/ (vài con khỉ vui nhộn)
  * Câu ví dụ:
  My younger cousin loves funny monkeys. (Em họ tôi thích những chú khỉ vui nhộn.)
  /maɪ ˈjʌŋɡə(r) ˈkʌzn lʌvz ˈfʌni ˈmʌŋkiz/


  3. Các dạng chính tả phổ biến
  - "u":

  + sun /sʌn/ (mặt trời)
  + umbrella /ʌmˈbrel.ə/ (cái ô, dù)
  - "o":
  + love /lʌv/ (yêu)
  + monkey /ˈmʌŋ.ki/ (con khỉ)
  - "ou":
  + young /jʌŋ/ (trẻ)
  + cousin /ˈkʌz.ən/ (anh/ chị/ em họ)

  II. How to pronounce /əʊ/ (Cách phát âm âm /əʊ/)
  1. Cách phát âm

  /əʊ/
  : go
  /əʊ/ là một nguyên âm đôi được tạo thành từ 2 nguyên âm ngắn là /ə/ và /ʊ/.
  Để phát âm đúng, bắt đầu với âm /ə/.
  Miệng hơi mở, thả lỏng và lưỡi cũng thả lỏng: /ə/
  Rồi nhẹ nhàng chuyển sang âm /ʊ/.
  Miệng vẫn thả lỏng, và chuyển từ hơi mở đến hơi tròn môi. /ʊ/
  Ta có: /əʊ/

  2. Các ví dụ
  * Các từ ví dụ:
  - rose /rəʊz/ (hoa hồng)
  - grow /ɡrəʊ/ (trồng, phát triển)
  - coat /kəʊt/ (áo khoác)
  * Các cụm từ ví dụ:
  - grow roses /grəʊ rəʊziz/ (trồng hoa hồng)
  - those coatsəʊz kəʊts/ (những chiếc áo khoác đó)
  * Câu ví dụ:
  Those roses grow slowly. (Những cây hoa hồng kia mọc thật chậm.)
  /ðəʊz rəʊziz grəʊ ˈsləʊli/


  3. Các dạng chính tả phổ biến
  - "o":

  + rose /rəʊz/ (hoa hồng)
  + phone /fəʊn/ (điện thoại)
  - "ow":
  + grow /grəʊ/ (trồng, phát triển)
  + window /ˈwɪn.dəʊ/ (cửa sổ)
  - "oa":
  + coat /kəʊt/ (áo khoác)
  + goat /gəʊt/ (con dê)
  - "ou":
  + shoulder /ˈʃəʊl.dər/ (vai)
  + poultry /ˈpəʊl.tri/ (gia cầm)
  - "oe":
  + toe /təʊ/ (ngón chân)
  + foe /fəʊ/ (kẻ thù)