Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Luận văn tốt nghiệp - Vẽ lại các bản vẽ kiến trúc

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV26
  Đăng lúc: 25/8/18
  Luận văn tốt nghiệp - Vẽ lại các bản vẽ kiến trúc

  Truï sôû laøm vieäc laø truï sôû haønh chaùnh naèm trong khu Trung taâm chính trò cuûa thaønh phoá Bieân Hoøa. Coâng trình naèm giöõa caùc truïc ñöôøng Nguyeãn Vaên Trò – Nguyeãn Thaùi Hoïc – Caùch maïng thaùng Taùm, coù dieän tích ñaát 12.500m2 , trong ñoù dieän tích ñaát xaây döïng laø 3.528m2 . Toøa nhaø laøm vieäc goàm khoái 2 taàng cuõ vôùi dieän tích saøn 750m2 noái lieàn khoái 2 taàng Hoäi tröôøng vôùi dieän tích saøn 2020 m2 vaø khoái cao taàng phía tröôùc goàm 1 taàng haàm vaø 8 taàng laàu ( chöa keå taàng kyõ thuaät maùi).

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  NHẤN VÀO ĐỂ XEM HƯỚNG DẪN TẢI


  Theo TEZ
   

  Xem các chủ đề cùng chuyên mục