Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Luận văn tốt nghiệp - Thiết kế cổng trục chức năng Q=20T phục vụ cho ngành Xây dựng

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV26
  Đăng lúc: 25/8/18
  Luận văn tốt nghiệp - Thiết kế cổng trục chức năng Q=20T phục vụ cho ngành Xây dựng

  C ̧c sè liÖu ban ®Çu lμm thiÕt kÕ: - Søc n©ng Q = 20T; khÈu ®é 3,5 (m) - Hμnh tr×nh xe con L = 3,5 (m) - ChiÒu cao n©ng: + Tõ mÆt ray : 8 (m) + Tõ cèt ©m so víi mÆt ray (13,5 m)lμ H = 21,5 (m) - Tèc ®é n©ng 8 m/ph - Tèc ®é di chuyÓn xe con : 10 (m/ph) - Tèc ®é di chuyÓn cæng trôc 32 (m/ph) ChÕ ®é lμm viÖc : ặng §iÒu khiÓn tõ Cabin . 2. Néi dung c ̧c phÇn thuyÕt minh tÝnh to ̧n: - X ̧c ®Þnh kÝch th-íc h×nh häc cña cæng trôc . - TÝnh to ̧n thiÕt kÕ: + C¬ cÊu n©ng vËt + C¬ cÊu di chuyÓn cæng trôc + C¬ cÊu di chuyÓn xe con + KÕt cÊu thÐp cæng trôc

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  NHẤN VÀO ĐỂ XEM HƯỚNG DẪN TẢI


  Theo TEZ
   

  Xem các chủ đề cùng chuyên mục