Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Hoá học lớp 9 - Bài 52. Tinh bột và xenlulozơ

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 13/3/18
  Bài 1 trang 158 sgk hóa học 9. Chọn từ thích hợp (xenlulozơ hoặc tinh bột) rồi điền vào các chỗ trống:
  a) Trong các loại củ, quả, hạt có chứa nhiều...
  b) Thành phần chính của sợi bông, gỗ, nứa là...
  c) ... là lương thực của con người.
  Bài giải:
  a) Trong các loại củ, quả, hạt có chứa nhiều.tinh bột..
  b) Thành phần chính của sợi bông, gỗ, nứa là.xenlulozơ..
  c) .Tinh bột.. là lương thực của con người.
  Bài 2 trang 158 sgk hóa học 9. Phát biểu nào sau đây đúng ?
  A. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối nhỏ.
  B. Xenlulozơ có phân tử khối nhỏ hơn tinh bột.
  C. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khổi bằng nhau.
  D. Xenlulozơ và tinh bột đều có phân tử khối rất lớn, nhưng phân tử khối của xenlulozơ lớn hơn nhiều so với tinh bột.
  Bài giải:
  Đáp án D
  Bài 3 trang 158 sgk hóa học 9. Nêu phương pháp phân biệt các chất sau:
  a) Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ.
  b) Tinh bột, glucozơ, saccarozơ.
  Bài giải:
  a) Hòa tan mẫu thử từng chất vào nước, chất tan được là saccarozơ.
  Cho hai chất còn lại tác dụng với iot, chất nào chuyển sang màu xanh là tinh bột, chất còn lại là xenlulozơ.
  b) Hòa tan mẫu thử từng chất vào nước, chất không tan là tinh bột
  Cho dung dịch của 2 chất còn lại vào tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3, chất có phản ứng tráng bạc là glucozơ, chất không phản ứng là saccarozơ
  C6H12O6 (dd) + Ag2O \(\overset{dd NH_{3}}{\rightarrow}\) 2Ag + C6H12O7
  Bài 4 trang 158 sgk hóa học 9. Từ tinh bột người ta sản xuất ra rượu etylic theo hai giai đoạn sau:
  a) (-C6H10O5-)n \(\xrightarrow[axit]{+ H_{2}O}\) C6H12O6 hiệu suất 80%
  b) C6H12O6 \(\xrightarrow[30 - 35^{0}C]{men}\) C2H5OH hiệu suất 75%
  Hãy viết phương trình hóa học theo các giai đoạn trên. Tính khối lượng rượu etylic thu được từ một tấn tinh bột.
  Bài giải:
  (-C6H10O5-)n + nH2O \(\xrightarrow[t^{0}]{axit}\) nC6H12O6
  C6H12O6 \(\xrightarrow[30 - 35^{0}C]{men}\) 2C2H5OH + 2CO2
  C2H5OH + O2 \(\overset{men}{\rightarrow}\) CH3COOH + H2O
  CH3 - COOH + HO – CH2CH3 \(\xrightarrow[t^{0}]{H_{2}SO_{4}}\) CH3 – COO – CH2 – CH3 + H2O.