Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Hoá học lớp 9 - Bài 49. Thực hành: Tính chất của rượu và axit

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 13/3/18
  1. Thí nghiệm 1: Tính axit của axit axetic
  Hiện tượng: Khi cho CuO vào axit axetic
  Ống 1: Quỳ tím chuyển sang màu đỏ.
  Ống 2: Bọt khí thoát ra từ mảnh kẽm.
  Ống 3: Sủi bọt khí.
  Ống 4: chất rắn tan dần,dung dịch chuyển thành màu xanh lam
  Phương trình phản ứng:
  Ống nghiệm 2: \(Zn + 2CH_3COOH → (CH_3COO)_2Zn + H_2\).
  Ống nghiệm 3:
  \(CaCO_3 + 2CH_3COOH → (CH_3COO)_2Ca + CO_2 \)
  \(+ H_2O\).
  Ống nghiệm 4: \(CuO + 2CH_3COOH → (CH_3COO)_2Cu + H_2O\).

  2. Thí nghiệm 2: Phản ứng của rượu etylic với axit axetic

  Hiện tượng: Hỗn hợp bốc hơi, ở ống nghiệm B có chất lỏng không màu, mùi thơm, không tan trong nước nhẹ hơn nước.
  PTPU: \(C_2H_5OH + CH_3COOH → CH_3COOC_2H_5 + H_2O\).