Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Hoá học lớp 9 - Bài 40. Dầu mỏ và khí thiên nhiên

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 13/3/18
  Bài 1 trang 129 sgk hoá học 9. Chọn những câu đúng trong các câu sau :
  A. Dầu mỏ là một đơn chất.
  B. Dầu mỏ là một hợp chất phức tạp.
  C. Dầu mỏ là một hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hiđrocacbon.
  D. Dầu mỏ sôi ở một nhiệt độ xác định.
  E. Dầu mỏ sôi ở những nhiệt độ khác nhau.
  Giải
  Đáp án đúng là: C và E
  Bài 2 trang 129 sgk hoá học 9. Điền những từ thích hợp vào các chỗ trống trong các câu sau :
  a) Người ta chưng cất dầu mỏ để thu được ...........
  b) Để thu thêm được xăng, ngưài ta tiến hành ............. dầu nặng.
  c) Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là ............
  d) Khí mỏ dầu có .............. gần như khí thiên nhiên.
  Giải
  a) xăng, dầu hỏa , và các sản phẩm khác
  b) crackinh
  c) khí metan
  d) thành phần
  Bài 3 trang 129 sgk hoá học 9. Để dập tắt xăng dầu cháy người ta làm như sau :
  a) Phun nước vào ngọn lửa.
  b) Dùng chăn ướt trùm lên ngọn lửa.
  c) Phủ cát vào ngọn lửa.
  Cách làm nào ở trên là đúng? Giải thích.
  Giải
  - Cách làm đúng là b và vì ngăn không cho xăng dầu tiếp xúc với không khí
  - Cánh làm a là sai vì khi đó dầu loang nhanh trên mặt nước, gây cháy diện rộng hơn.
  Bài 4 trang 129 sgk hoá học 9. Đốt cháy V lít khí thiên nhiên chứa 96% CH4, 2% N2 và 2% CO2 về thể tích. Toàn bộ sản phẩm cháy được dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 4,9 gam kết tũa.
  a) Viết các phương trình hoá học (biết N2, CO2 không cháy).
  b) Tính V (đktc).
  Giải
  Phản ứng đốt cháy: CH4 + 2O2 —tº→ CO2 + 2H2O (1)
  N2 và CO2 không cháy Khi được hấp thụ vào dung dịch,
  Ca(OH)2 có phản ứng sau: Ca(OH)2 + CO2 —-> CaCO3↓+ H2O (2)
  Thể tích CH4 là:
  V/100 x 96 = 0,96 V
  Thể tích CO2 là:
  V/100 x 2 = 0,02 V
  Theo phản ứng (1) thể tích CO2 tạo ra là 0,96V
  Vậy thể tích CO2 thu được sau khi đốt là 0,96V + 0,02V = 0,98V
  Số mol CO2 thu được là (0,98V : 22,4)
  Theo (2) số mol CaCO3 tạo ra bằng số mol CO2 bị hấp thụ
  => nCO2 = 4,9 : 100 = 0,049 (mol)
  Ta có phương trình: (0,98V : 22,4) = 0,049
  => V = (22,4 x 0,049) : 0,98 = 1,12 (lít)