Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Hoá học lớp 9 - Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 13/3/18
  Bài 1 trang 112 sgk hoá học 9. Hãy chỉ ra những chỗ sai trong các công thức sau và viết lại cho đúng :
  [​IMG]
  Hướng dẫn:
  a) Nguyên tử C thừa hóa trị, nguyên tử O thiếu hóa trị:
  Công thức đúng là CH3OH:
  H
  |
  H – C – OH
  |
  H
  b) Nguyên tử C thiếu hóa trị, nguyên tử Cl thừa hóa trị.
  Công thức đúng là :CH3 – CH2Cl
  H H
  | |
  H – C – C – Cl
  | |
  H H
  c) Nguyên tử C thừa hóa trị, nguyên tử H thừa hóa trị.
  Công thức đúng là: CH3 – CH3
  H H
  | |
  H – C – C – H
  | |
  H H
  Bài 2 trang 112 sgk hoá học 9. Hãy viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau :
  CH3Br, CH4O, CH4, C2H6, C2H5Br.
  Biết rằng brom có hoá trị I.
  Lời giải:
  [​IMG]

  Bài 3 trang 112 sgk hoá học 9. Hãy viết công thức cấu tạo dạng mạch vòng ứng với các công thức phân tử sau : C3H6, C4H3, C5H10.
  Lời giải:
  [​IMG]

  Bài 4 trang 112 sgk hoá học 9. Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất ?
  [​IMG]
  Giải
  - Các công thức a), c), d) đều là công thức phân tử của rượu etylic C2H5OH
  - Các công thức b), e) là công thức phân tử của ete: đimetyl ete.
  Bài 5 trang 112 sgk hoá học 9. Phân tử hợp chất hữu cơ A có hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3 gam chất A thu được 5,4 gam H20. Hãy xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là 30 gam.
  Lời giải:
  Theo đề bài, chất hữư cơ A chứa 2 nguyên tố, khi đốt cháy A thu được H20, suy га A chứa C và H, công thức phân tử của A có dạng CxHy. Có nhiều cách lập CTPT của A. Thí dụ dựa vào phản ứng cháy. nA = 3 : 30 = 0,1 mol; \( n_{H_{2}O}\) = 5,4 :18 = 0,3 mol
  2CxHy + (2x + \( \frac{y}{2}\)) O2 → 2xCO2 + yH2O
  Tỉ lệ: 2 2x y (mol)
  P,ư: 0,1 0,3
  Ta có: \( \frac{2}{0,1}\) = \( \frac{y}{0,3}\) => y = 6.
  Từ CxHy, ta có МA = 12x + у = 30, suy га x = 2.
  Vậy công thức phân tử của A là C2H6.