Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Hoá học lớp 9 - Bài 34. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 13/3/18
  Bài 1 trang 108 sgk hoá học 9. Dựa vào dữ kiện nào trong số các dữ kiện sau đây để có thể nói một chất là vô cơ hay hữu cơ ?
  a) Trạng thái (rắn, lỏng, khi');
  b) Màu sắc;
  c) Độ tan trong nước ;
  d) Thành phần nguyên tố.
  Lời giải:
  Chọn D.
  Bài 2 trang 108 sgk hoá học 9. Chọn câu đúng trong các câu sau :
  a) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất có trong tự nhiên.
  b) Hoá học hữli cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon.
  c) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ.
  d) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các chất trong cd thể sống.
  Giải
  Đáp án đúng là c
  Bài 3 trang 108 sgk hoá học 9. Hãy so sánh phần trăm khối lượng của cacbon trong các chất sau : CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3.
  Giải
  Cách 1. Phân tử các chất chỉ có một nguyên tử C nhưng phân tử khối tăng dần nên thành phần trăm khối lượng C trong các hợp chất được sắp xếp:
  CH4 > CH3Cl > CH2Cl2 > CHCl3
  Cách 2. Tính phần trăm %mC
  %mC (CH4)=75%
  %mC (CH3Cl)=23,7%
  %mC (CH2Cl2) =14,1%
  %mC (CHCl3)=9,26%
  _--------- > CH4 > CH3Cl > CH2Cl2 > CHCl3
  Bài 4 trang 108 sgk hoá học 9. Axit axetic có công thức C2H402. Hãy tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong axit axetic.
  Lời giải:
  Từ C2H4O2 ta có: M = 60 g/mol; mC = 2 x 12 = 24 g; mH = 4 x 1 = 4 g;
  MO = 2 x 16 = 32 g.
  %C = (24 : 60) x 100% = 40%; %H = (4 : 60) x 100% = 6,67%;
  %O = 100% - 40% - 6,67% = 53,33%.
  Bài 5 trang 108 sgk hoá học 9. Hãy sắp xếp các chất : C6H6, CaCO3, C4H10, C2H60, NaN03, CH3NO2, NaHC03, C2H302Na vào các cột thích hợp trong bảng sau :
  [​IMG]
  Lời giải:
  [​IMG]