Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Hoá học lớp 9 - Bài 1. Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 13/3/18
  Bài 1 trang 6 sgk hóa học 9. Có những oxit sau: CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào có thể tác dụng được với
  a) Nước ?
  b) axit clohiđric ?
  c) natri hiđroxit ?
  Viết phương trình hóa học.
  Bài giài:
  a) Những oxit tác dụng với nước là CaO và SO3
  CaO + H2O → Ca(OH)2
  SO3 + H2O → H2SO4
  b) Những oxit tác dụng với axit clohiđric là CaO và Fe2O3:
  CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O
  Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O
  c) Những oxit tác dụng với natri hiđroxit là SO3
  SO3 + NaOH → NaHSO4
  SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O
  Bài 2 trang 6 sgk hóa học 9. Có những chất sau: H2O, KOH, K2O, CO2. Hãy cho biết những cặp chất có thể tác dụng với nhau.
  Bài giải:
  Những cặp chất tác dụng được với nhau là: H2O và CO2; H2O và K2O; CO2 và K2O; CO2 và KOH.
  H2O + CO2 → H2CO3
  H2O + K2O → 2KOH
  CO2 + K2O → K2CO3
  CO2 + KOH → KHCO3
  CO2 + KOH → K2CO3 + H2O
  Bài 3 trang 6 sgk hóa học 9. Từ những chất: Canxi oxit, lưu huỳnh ddioxit, cacbon ddioxit, lưu huỳnh trioxit, kẽm oxit, em hãy chọn chất thích hợp điền vào các sơ đồ phản ứng sau:
  a) Axit sunfuric + ... → Kẽm sunfat + Nước
  b) Natri hiđroxit + ... → Natri sunfat + Nước
  c) Nước + ... → Axit sunfurơ
  d) Nước + ... → Canxi hiđroxit
  e) Canxi oxit + ... → Canxi cacbonat
  Dùng các công thức hóa học để viết tất cả những phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng trên.
  Bài giải:
  a) H2SO4 + ZnO → ZnSO4 + H2O
  b) 2NaOH + SO3 → Na2SO4 + H2O
  c) H2O + SO2 → H2SO3
  d) H2O + CaO → Ca(OH)2
  e) CaO + CO2 → CaCO3
  Bài 4 trang 6 sgk hóa học 9. Cho những oxit sau:
  CO2, SO2, Na2O, CaO, CuO. Hãy chọn những chất đã cho tác dụng được với
  a) Nước, tạo thành dung dịch axit
  b) Nước, tạo thành dung dịch bazơ
  c) Dung dịch axit, tạo thành muối và nước.
  d) Dung dịch bazơ, tạo thành muối và nước.
  Viết các phương trình hóa học.
  Bài giải:
  a) Những chất tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit là CO2 và SO2:
  CO2 + H2O → H2CO3
  SO2 + H2O → H2SO3
  b) Những chất tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ là Na2O và CaO:
  Na2O + H2O → 2NaOH
  CaO + H2O → Ca(OH)2
  c) Những chất tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước là: Na2O, CaO, CuO:
  Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O
  CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O
  CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O
  d) Những chất tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước là CO2 và SO2:
  CO2 + Ca(OH)2 → H2O + CaCO3
  SO2 + Ca(OH)2 → H2O + CaSO3
  Bài 5 trang 6 sgk hóa học 9. Có hỗn hợp khí CO2 và O2 làm thế nào có thể thu được khí O2 từ hỗn hợp trên ? Trình bày cách làm và viết phương trình hóa học.
  Bài giải:
  Dẫn hỗn hợp khí đi qua một dung dịch kiềm (lấy dư) như Ca(OH)2 hoặc NaOH,... khí CO2 bị hấp thụ hết do có phản ứng với kiềm:
  CO2 + Ca(OH)2 → H2O + CaCO3
  Khí thoát ra khỏi bình chỉ có O2
  Bài 6 trang 6 sgk hóa học 9. Cho 1,6 gam đồng (II) oxit tác dụng với 100 gam dung dịch axit sunfuric có nồng độ 20%.
  a) Viết phương trình hóa học.
  b) Tính nồng độ phần trăm của các chất có dung dịch sau khi phản ứng kết thúc.
  Bài giải:
  Tính số mol: nCuO = \(\frac{1,6}{80}\) = 0,02 mol ; \(n_{H_{2}SO_{4}}\) = \(\frac{20}{98}\) ≈ 0,2 mol
  a) Phương trình hóa học: CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O
  lúc ban đầu: 0,02 0,2 0 0 mol
  lúc phản ứng: 0,02 → 0,02 0,02
  Sau phản ứng: 0 0,18 0,02
  b) Dung dịch sau phản ứng có hai chất tan là H2SO4 và CuSO4 còn dư.
  Khối lượng dung dịch = m CuO + m dd H2SO4 = 1,6 + 100 = 101,6 g
  \(m_{CuSO_{4}}\) = 0,02 x 160 = 3,2 g => C%, CuSO4 = \(\frac{3,2 }{101,6}\) . 100% ≈ 3,15%
  \(m_{H_{2}SO_{4}}\) = 20 - (0,02 x 98) = 18,04 => C%, H2SO4 = \(\frac{18,04}{101,6}\) . 100% ≈ 17,76%