Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

Đề thi chọn HSG tỉnh Quảng Trị năm 2014

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 31/10/17

  Câu 1:các số $a,b$ thực. Tìm cặp $(x,y)$ thõa mãn
  $$\left\{\begin{matrix} x+y=\sqrt[3]{a+b} & & \\ x^4-y^4=ax-by & & \end{matrix}\right.$$

  Câu 2:
  Có bao nhiêu số tự nhiên có 15 chữ số mà số 1 và 2 xuất hiện mỗi số 5 lần, các số còn lại xuất hiện ko quá 1 lần, số 0 không xuất hiện và không 2 chữ số lớn hơn 2 nào đứng cạnh nhau.

  Câu 3:
  Cho dãy số ${{x_n}}$,
  $x_{n+1}=x_n+\sqrt{1+{x_n}^2}$, $n$ nguyên dương​
  a) Tìm CTTQ $x_n$
  b) Tìm $lim\frac{x_n}{2^n}$

  Câu 4:
  Cho đường tròn $(O)$ có các đường kính $AB$ $CD$. Tiếp tuyến đường trong tại $B$ cắt đường thẳng $AC$ tại $E$, đường thẳng $DE$ cắt $(O)$ tại $F$
  a) CMR $AB$ là tiếp tuyến của $(AEF),(BCE)$
  b) CMR $AF,BC,OE$ đồng quy

  Câu 5:
  a) Tìm all hàm $f:\mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}$ thõa mãn
  $f(x^2)=f(x+y)f(x-y)+y^2$​
  b) Cho $a,b,c$ thực đôi 1 khác nhau. CMR
  $[a^2+b^2+c^2+ab+bc+ca][\frac{1}{(a-b)^2}+\frac{1}{(b-c)^2}+\frac{1}{(c-a)^2}]\geq \frac{9}{2}$​