Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) - Lịch sử 12

  1. Chia sẻ trang này

    Tác giả: LTTK CTV
    Đăng lúc: 12/11/17